X
تبلیغات
زولا

خطوط دستانت را حفظم...

اگر نباشی هم ...
این روزها یه جور هایی شده ام
تورا دیگر نمی گویم چون تو
از اول هم یه جورهایی بودی !!!

باز فکر میکنم...! چه میخواستم بگویم ؟؟؟ یادم نمی آید..................................
آها حتما ً باز هم همان حرفهای تکراری و دل خوش کُنَک......!!!!
اصلا مگر دیگر مهم است ؟؟؟ هر اتفاقی میخواهد بیفتد مهم نیست .... به درک.!
اگر بیایی خوب است ...
نیایی هم زیاد بد نمیشود ...
شاید فکر میکردم آسمان به زمین خواهد آمد
ولی نه ... اتفاق های روز های قبل بی وجود توهم انجام میشود...
مثلا امروز هم خورشید طلوع کرد و هنوز آسمان آبی است
وفردا هم همینطور خواهدبود ... مطمئنم
حتی اگر تو نباشی ...
بعد از تو
نامهربان خواهم شد ولی هنوز عاشق خواهم ماند...
سنگ خواهم شد ولی گریه هم خواهم کرد ...
نمیبخشمت ولی هنوز دوستت خواهم داشت ...
+نوشته شده در جمعه 26 مهر 1387ساعت11:42 ق.ظتوسط س.تاجی | نظرات (12)